DE OVERBLIJFREGELING

Overblijven is mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag onder verantwoordelijkheid van de school. De coordinatie en verzorging van het overblijven is volledig in handen van stichting SKOV, een samenwerking tussen kinderopvang ’t Kroontje en ons bestuur SKIPOV. Voor meer informatie hierover, klik op deze link: Informatie tussenschoolse opvang

Uw kind aanmelden voor de TSO

Bezoek de site https://kroontjeveghel.nl/tso-op-petrus-en-paulus/ en klik rechtsboven op “Ouderlogin”, klik vervolgens op “inschrijving nieuwe ouder”. Hier kunt u ons inschrijfformulier invullen, u ontvangt van ons een bevestigingsmail van uw inschrijving. Een uitgebreide uitleg vindt u in deze link:  Inschrijven TSO .

Wijzigingen of afwezigheid doorgeven aan de TSO 

Bezoek de site https://kroontjeveghel.nl/tso-op-petrus-en-paulus/ en klik rechtsboven op “Ouderlogin”. Log in met uw persoonlijke inlogcode. U komt door te klikken op de genoemde link in het ouder-portaal waarin u aan kunt geven wanneer uw kind komt alleen van toepassing bij het gebruik van strippenkaarten), uw kind een dag niet komt (bijvoorbeeld in verband met ziekte) of als u een andere wijziging wil doorgeven.

Wij verzoeken u om voor 9 uur ’s morgens de wijzigingen door te geven. Uitgebreide uitleg vindt u in deze link:  Uitleg TSO .

Meer informatie over de TSO-voorziening

Op de site die hierboven vermeld staat, kunt u alles terug vinden over de voorwaarden en prijzen. 

 

Gang van zaken tijdens het overblijven

 • Alle kinderen eten gezellig samen op het Talentenplein.
 • Kinderen brengen hun eigen lunch mee. Deze kan voor aanvang van de school in de koelkast op het Talentenplein worden gezet. Drank bij voorkeur in eigen bekers. Pakjes worden in verband met het afvaloverschot mee terug naar huis gegeven.
 • Er mag geen snoep worden meegegeven. Ook het meenemen van koeken willen we zo veel mogelijk beperken. Spreek met uw kind duidelijk af dat hetgeen in de broodtrommel voor hem/haar is en dat het niet de bedoeling is dat alles gedeeld wordt.
 • Voordat de kinderen gaan eten worden ze in de gelegenheid gesteld om naar het toilet te gaan en handen te wassen.
 • De kinderen blijven tot 12.20 uur aan tafel.
 • Afhankelijk van het weer gaan we na het eten zoveel mogelijk naar buiten. Bij heel langzame eters blijft een moeder achter bij deze kinderen. Dit zal telkens een kwestie van inschatten zijn van de aanwezige overblijfouders.
 • Na het eten worden de handen en snoeten  van de kinderen waar nodig schoongemaakt met een snoetenpoetser. 
 • Bij droog weer gaan de kinderen van groep 1 t/m 4 na de lunch naar de kleine speelplaats en de kinderen van groep 5 t/m 8 spelen op de grote speelplaats.
 • Als we niet naar buiten kunnen dan mag er in en rondom het Talentenplein  gespeeld worden. Er kan geen gebruik gemaakt worden van de computers op school.
 • Om 13.00 worden de kinderen verzameld en ruimen we samen op. Om 13.05 worden de kinderen van groep 1 en 2 weer naar de klas gebracht, de kinderen van groep 3 t/m 8 gaan zelf naar hun klas.

Huishoudelijk reglement

 • Bij slecht weer kan binnen worden gespeeld met door de overblijfkracht aangeboden materiaal. Dit zal plaatsvinden op het Talentenplein. Het spreekt vanzelf dat wordt verwacht dat kinderen fatsoenlijk met dit materiaal zullen omgaan. Speelgoed dat expres wordt vernield moet door de ouder/verzorgers worden vergoed.
 • Van de kinderen wordt verwacht dat ze niet door de school gaan lopen en van de schoolspullen afblijven.
 • Er zal geen gebruik gemaakt mogen worden van de computers.
 • De school heeft een ongevallenverzekering. Mocht er tijdens het overblijven een kind vallen of letsel oplopen dan is men hiervoor verzekerd.
 • Wanneer een kind of een aantal kinderen zich tijdens het overblijven ongepast gedragen , krijgen de ouders hiervan eenmalig bericht. Met de ouders wordt dan een aanpak afgesproken. Blijft het gedrag onveranderd dan behoudt de school zich het recht voor het kind te weigeren voor de overblijfvoorziening.
 • De regels voor het gedrag tijdens het overblijven zijn dezelfde gedragsregels als van de school.
 • Gebruikt uw kind medicijnen, is het allergisch voor iets of zijn er nog andere zaken die voor de overblijfkracht van belang zijn geef dit dan a.u.b. door!!
 • Betaling geschiedt op bovenvermelde wijze.
 • Heeft u op-/ of aanmerkingen laat deze dan weten aan de coördinatoren van het overblijven of aan de directeur van de school.
 • De school behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het reglement. Deze worden via school  bekend gemaakt.

Het reglement en aanvullende protocollen zijn op te vragen bij 't Kroontje.